Regenerowane części samochodowe bezpośrednio ze źródła
search basket 0

0 zł

Nie masz żadnych produktów w koszyku

Ogólne warunki handlowe dla handlu detalicznego

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) odnoszą się do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego AutoNorma znajdującego się w interfejsie internetowym https://www.AutoNorma.pl (dalej tylko „interfejs internetowy“) między

naszą firmą

REMANTE GROUP s.r.o.,
z siedzibą Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, Czechy
REGON: 02617862,
NIP: CZ02617862
zapisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, Dział C, wpis 65075

Adres doręczenia: REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, Czechy

Numer telefonu: +48 782 246 351

Kontaktowy adres e-mail: info@autonorma.pl lub info@remante.com 

jako sprzedającym (lub usługodawcą)

a Państwem jako kupującym (lub usługobiorcą)

Niniejsze warunki handlowe, z wyjątkiem przepisów regulujących korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, będą miały także zastosowanie w przypadku umów zawieranych przy jednoczesnej obecności stron umowy.

 

 

 1.        POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.          Jakie umowy można zawierać za pośrednictwem interfejsu internetowego?

Umową zawartą za pośrednictwem interfejsu internetowego może być przede wszystkim umowa kupna lub umowa o świadczeniu usług serwisowych, ewentualnie także inne umowy tutaj wymienione (dalej określane wspólnie tylko jako „umowa“).

Na podstawie Umowy kupna zobowiązujemy się dostarczyć Państwu towar wymieniony w zamówieniu, a Państwo zobowiązują się ten towar przejąć (osobiście lub od przewoźnika) i zapłacić nam cenę kupna podaną w zamówieniu.

Towarem są w szczególności nowe czy regenerowane części do samochodów osobowych i ciężarowych, sprzętu rolniczego, leśnego i budowlanego oraz statków (dalej też tylko jako „części“).

Na podstawie Umowy o świadczeniu usług serwisowych zobowiązujemy się Państwu naprawić przesłaną część, a Państwo zobowiązują się naprawioną część przejąć (osobiście lub od przewoźnika) i zapłacić nam cenę naprawy podaną w zamówieniu. Według niniejszych warunków handlowych za naprawę uważa się czynność, za pomocą której usuwa się wady, następstwa uszkodzeń lub skutki zużycia. Zawierając umowę przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że naprawę może przeprowadzić także osoba trzecia. Ten faktnie ma wpływu na naszą odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.

Jeśli Państwu zależy na maksymalnie szybkim wykonaniu naprawy, możemy umówić się na przeprowadzenie zakupu w sposób wymienny. Ustalenie ceny odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi.

Cena zakupu lub cena naprawy (dalej tylko „cena“) obejmuje również koszty związane z dostawą towaru oraz ewentualne opłaty związane z wybranym sposobem płatności. Wysokość tych kosztów zostanie zawsze Państwu podana jeszcze przed wiążącym wysłaniem zamówienia. Prawo własności do towaru nabywają Państwo płacąc pełną cenę, ale nie wcześniej niż towar zostanie przez Państwa przejęty.

1.2.          Czy umowa jest umową konsumencką?

Umowa konsumencka ma miejsce, jeśli są Państwo konsumentem, tzn. osobą fizyczną i kupują Państwo towar poza ramami swojej działalności handlowej albo poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu. W przeciwnym razie nie mamy do czynienia z umową konsumencką, a umowa między nami nie jest zawierana według niniejszych warunków handlowych, ale według Ogólnych warunków handlowych dla handlu hurtowego.

1.3.          Jakie posiadają Państwo prawa specjalne jako konsument?

Jako konsument mają Państwo przede wszystkim:

-      prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. telefon, e-mail lub sklep internetowy (art. 6 niniejszych warunków handlowych);

-      prawo do gwarancji na nieużywane części na okres co najmniej 24 miesięcy i na regenerowane części 24 miesięcy i na używane części 12 miesięcy (kwestie dotyczące gwarancji podlegają Regulaminowi gwarancyjnemu).

-      prawo do podania informacji przed zawarciem umowy (informacje są zawarte w niniejszych warunkach handlowych lub w interfejsie internetowym).

1.4.          Czym regulowany jest nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny regulowany jest przez następujące dokumenty:

-      niniejsze warunki handlowe, które określają i precyzują nasze wzajemne prawa i obowiązki;

-      Regulamin reklamacyjny, zgodnie z którym będziemy postępować przy reklamacji towarów;

-      Warunki korzystania z interfejsu internetowego, które regulują rejestrację w interfejsie internetowym, ochronę Państwa danych osobowych, ochronę zawartości interfejsu internetowego, oraz niektóre inne stosunki związane z korzystaniem z interfejsu internetowego;

-      Warunki asortymentu, które regulują głównie warunki i procedurę zwrotu naprawionych części;

-      warunki i instrukcje podane w interfejsie internetowym, w szczególności przy zawieraniu umowy;

-      zamówienie i inne przyjęcie z naszej strony,

i w kwestiach tutaj nieuregulowanych także podlegają następującym przepisom prawnym:

-      ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu, dalej tylko „kodeks cywilny“);

-     ustawie nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (tylko, jeśli Państwo są konsumentem).

Jeśli Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się poza terytorium Republiki Czeskiej lub jeśli nasz stosunek prawny zawiera inny międzynarodowy element, należy przyjąć do wiadomości fakt, że nasz stosunek podlega czeskiemu prawu. Jeśli są Państwo konsumentem a regulamin prawny kraju Państwa miejsca zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż czeski regulamin prawny, zostanie Państwu w stosunkach prawnych zapewniony ten wyższy poziom ochrony.

1.5.          W jaki sposób wyrażają Państwo zgodę na warunki handlowe?

Wysyłając zamówienie, a następnie także poprzez potwierdzenie w interfejsie internetowym, stwierdzają Państwo, że zapoznaliście się z niniejszymi warunkami handlowymi, i wyrażacie na nie zgodę.

Brzmienie warunków handlowych możemy zmieniać czy uzupełniać. Państwa prawa i obowiązki są zawsze regulowane przez brzmienie tych warunków handlowych, w czasie których obowiązywania powstały.

 

 1.        UMOWA

2.1.          Jak zawieramy umowę?

Interfejs internetowy zawiera listę towarów, w tym opis głównych właściwości poszczególnych pozycji. Przy każdym towarze podana jest cena włącznie z wszelkimi podatkami, cłami i opłatami. W interfejsie internetowym znajdują się również świadczone przez nas usługi serwisowe.Cena usług serwisowych opiera się na aktualnym cenniku publikowanym w interfejsie internetowym (dalej tylko „cennik“) i może zmienić się w zależności od stopnia uszkodzenia. O ewentualnej zmianie ceny zostaną Państwo poinformowani. W przypadku braku zgody na zmianę ceny, można odstąpić od umowy.

Prezentacja towarów i usług ma charakter informacyjny, nie jest naszą propozycją zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego. W celu zawarcia umowy konieczne jest, aby wysłali Państwo zamówienie i aby doszło do jego przyjęcia z naszej strony.

2.2.          Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie mogą Państwo zawsze złożyć za pośrednictwem interfejsu internetowego (wypełniając formularze), ewentualnie także telefonicznie, poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób, który zgodnie z aktualnymi informacjami podanymi w interfejsie internetowym umożliwiamy.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu, w szczególności dokładne oznaczenie zamówionego towaru (ewentualnie numeryczne oznaczenie towaru) lub usługi, liczbę sztuk, wybrany sposób płatności i wysyłki oraz Państwa dane kontaktowe (do wysyłki oraz ewentualnie do faktury).

W ramach zamówienia w tzw. systemie wymiennym mogą Państwo wybrać możliwość wykupu Państwa używanej czy uszkodzonej części. W takim przypadku może zostać pobrana kaucja zwrotna (więcej szczegółów zob. artykuł 2.5 poniżej). Należy pamiętać, że za transport używanej czy uszkodzonej części może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem.

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia zostanie Państwu przedstawione podsumowanie włącznie z ceną końcową, kaucją zwrotną oraz kosztami za wybrany sposób dostawy i płatności zamówienia. Zalecamy skontrolować w szczególności rodzaj i ilość towarów, adres e-mail oraz adres dostawy. W ramach podsumowania mają Państwo ostateczną możliwość zmiany wprowadzonych danych. 

Wiążące zamówienie złożą Państwo naciskając przycisk „Potwierdzić zamówienie“. Dane podane w wiążącym zamówieniu uważamy za prawidłowe i kompletne. O ich zmianie należy nas poinformować bezzwłocznie telefonicznie lub e-mailem.

O przyjęciu zamówienia zostaną Państwo przez nas poinformowani. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia jest wysyłana automatycznie i nie oznacza przyjęcia zamówienia z naszej strony, jeśli to w potwierdzeniu nie jest dokładnie podane.

Jeśli będziemy mieć jakiekolwiek wątpliwości, co do prawdziwości i powagi zamówienia, możemy Państwa skontaktować w celu jego weryfikacji. Niezweryfikowane zamówienie możemy odrzucić. Takie zamówienie traktuje się, jakby nie zostało złożone.

2.3.          Kiedy więc umowa jest zawarta?

Umowa zostaje zawarta we chwili, kiedy otrzymają Państwo przyjęcie zamówienia z naszej strony. Przyjęcie zamówienia zostanie Państwu wysłane na adres e-mail, który został podany w zamówieniu. Jeśliby do przyjęcia zamówienia nie doszło, umowa zostaje zawarta we chwili, kiedy Państwo zapłacą pełną cenę lub odbiorą zamówiony towar (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może być częścią informacji o otrzymaniu zamówienia zgodnie z artykułem 2.2 tych warunków (jeśli jednoznacznie określono to w potwierdzeniu) lub może nastąpić po tym potwierdzeniu samodzielnie.

Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w interfejsie internetowym.

2.4.          Czy mogą Państwo już wysłane zamówienie anulować?

Zamówienie, które dotąd nie zostało przez nas przyjęte (tj. nie zostało do Państwa wysłane przez nas przyjęcie zamówienia zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków handlowych), mogą Państwo anulować telefonicznie lub e-mailem.  Wszystkie przez nas przyjęte zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia możliwe jest tylko po uzgodnieniu z nami. Jeśli w ten sposób dojdzie do anulowania zamówienia towaru, wobec którego nie można odstąpić od umowy (szczegółowo w artykule 6), jesteśmy uprawnieni do zwrotu kosztów, które już ponieśliśmy w związku z umową.

2.5.          W jaki sposób ustalana jest cena w przypadku zakupu Państwa używanego produktu?

Ceny używanych części zależą od ich dostępności na rynkach światowych. Przy zakupie w systemie wymiennym cena części używanej jest zastąpiona przez kaucję zwrotną.

W przypadku, gdy używana czy uszkodzona część zostanie przez Państwa do nas przesłana wcześniej, zanim Państwu wyślemy zamówioną część, nie zostanie Państwu naliczona kaucja zwrotna, a zapłacą nam Państwo tylko cenę zamówionej części, ewentualnie usługi.

Jeśli używaną lub uszkodzoną część prześlą Państwo aż po wysłaniu nowej części, będziemy domagać się od Państwa zapłatykaucjizwrotnej, której wysokość zostanie określona w zamówieniu. Aby mogło dojść do zwrotu zapłaconej kaucji, konieczne jest, aby uszkodzona czy używana część spełniała określone warunki umożliwiające jej naprawę. Ustalenie możliwości naprawy i ocena Państwa używanej lub uszkodzonej części odbywa się zgodnie z naszymi Warunkami asortymentowymi. Jeśli wysłana przez Państwa część spełnia warunki wymagane do zwrotu kaucji, wtedy kaucja zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.

Jeżeli przesłana przez Państwa część kwalifikuje się do dalszej naprawy tylko z dodatkowymi kosztami (zakup brakujących lub uszkodzonych elementów), cena tych kosztów zostanie Państwu odliczona od wartości kwoty kaucji zwrotnej. O wysokości dodatkowych kosztów zostaną Państwo przez nas poinformowani.

W przypadku, gdy Państwa część jest uszkodzona do takiego stopnia, że naprawa nie będzie możliwa w ramach wysokości kaucji zwrotnej, a kaucja zostanie doliczona do ceny nowej czy regenerowanej części, to kaucja nie będzie już Państwu zwracana. O tym fakcie zostaną Państwo przez nas poinformowani.

Jeśli wysłana przez Państwa część nie nadaje się do naprawy, należy pamiętać, że jeśli zostanie w naszej firmie, to zawrzemy umowę darowizny dotyczącą tej części, na podstawie której przekazują Państwo tę część w nasze posiadanie, a my ją przyjmujemy na własność. Jeśli są Państwo zainteresowani zwrotem części niekwalifikującej się do naprawy, to na żądanie Państwa ją wyślemy. Jeśli nie zażądają Państwo zwrotu części w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym poinformowaliśmy o niemożności naprawy, traktujemy umowę darowizny za zakończoną. Koszty związane ze zwrotem części są pokrywane przez Państwa.

Wszystkie zwrotne części przyjmujemy tylko wtedy, gdy ich wysłanie potwierdzi nasz sprzedawca, który z Państwem komunikuje (za pośrednictwem poczty e-mail) albo mogą Państwo skorzystać z tzw. „shipping list“ wysyłając go bądź na e-mail sprzedawcy, który z Państwem komunikuje, lub dołączając go do przesyłki z częściami zwrotnymi.

Shipping list można pobrać tutaj: http://shop.remante.com/files/shipping_list_en.pdf

2.6.          Czy cena podana w interfejsie internetowym może się zmienić?

Ceny przedstawionych towarów oraz ceny za pakowanie, transport i dostawę zachowują ważność tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym. Wszelkie rabaty na ceny towarów nie mogą być wzajemnie łączone, chyba że w interfejsie internetowym podano inaczej.

Zwracamy uwagę na fakt, że ustalając cenę naprawy opieramy się o opis wad nam podanych. Jeśli opis jest niekompletny lub nie odpowiada rzeczywistości, lub jeśli podczas naprawy odkryto inną usterkę, zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustalonej ceny.O ewentualnej zmianie ceny bezzwłocznie poinformujemy. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku pojawienia się na naszej stronie oczywistego błędu technicznego przy podawaniu ceny towarów w interfejsie internetowym lub w trakcie zamawiania, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru lub świadczenia usługi za ową oczywistą błędną cenę, i to nawet w przypadku wysłania Państwu przyjęcia zamówienia według niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena podana dla towarów w interfejsie internetowym lub w trakcie zamawiania nie jest już aktualna, natychmiast powiadomimy o tym fakcie. Jeśli dotąd nie doszło do przyjęcia Państwa zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zamknięcia umowy.

Na wysłane zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, do której doszło w okresie między wysłaniem zamówienia a jego przyjęciem z naszej strony zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków handlowych.

2.7.          Czy można uzyskać umowę w formie tekstowej?

Umowa nie jest zawierana pisemnie z podpisami stron umowy. Umowę tworzą niniejsze warunki handlowe, Państwa zamówienie oraz jego przyjęcie z naszej strony. Cała umowa zostanie Państwu wysłana e-mailem albo na życzenie zostanie wydrukowana i wysłana pocztą. W przypadku wysyłki pocztą możemy domagać się zapłaty kosztów z tym związanych.

2.8.          Co robić w przypadku niezrozumienia czegoś w umowie?

W przypadku jakiegokolwiek pytania dotyczącego warunków handlowych albo umowy można skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem. Chętnie udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

2.9.          W jakich językach można zawrzeć umowę?

Umowa może zostać zawarta w języku czeskim, chyba że zostanie uzgodnimy inny język.

2.10.      Czy umowa jest gdzieś przechowywana?

Umowę (włącznie z niniejszymi warunkami handlowymi) archiwizujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla stron trzecich, ale na żądanie wyślemy ją Państwu.

 

 1.        WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1.          Jakie sposoby płatności akceptujemy?

Cenę można zapłacić przede wszystkim za pomocą następujących sposobów:

-      bezgotówkowo przed dostawą towaru, przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje zostaną przekazane w potwierdzeniu zamówienia);

-      bezgotówkowo czekiem;

-      gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą przy wysyłce towaru za pobraniem;

-      bezgotówkowo przed dostarczeniem towarów za pośrednictwem konta PayPal.

Podstawową formą zapłaty jest płatność za pobraniem. Inne formy płatności są możliwe za obopólną zgodą.

Wszelkie inne formy płatności są wymienione w interfejsie internetowym.

Za niektóre formy płatności mogą być ponadto pobierane opłaty. Opłaty są podane w interfejsie internetowym. W zamówieniu będzie zawsze określona cena końcowa, obejmująca już opłaty związane z wybranym sposobem płatności.

3.2.          Sposób zapłaty kaucji zwrotnej

Zapłata kaucji zwrotnej możliwa jest tylko w jeden sposób, tj. bezgotówkowo na Państwa konto bankowe.

3.3.          Kiedy dojdzie do zapłaty ceny?

W przypadku wysyłki towaru za pobraniem cena musi zostać zapłacona przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru czy usługi cena musi zostać zapłacona w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Powinność zapłaty ceny jest w przypadku płatności bezgotówkowej spełniona we chwili, kiedy odpowiednie kwoty zostaną zaksięgowane na naszym rachunku bankowym.

3.4.          W jakiej walucie można płacić?

Płatność za towar jest możliwa w koronach czeskich (CZK) lub euro (EUR).

 1.        WARUNKI DOSTAWY

4.1.          Jak wysyłamy towary?

Sposoby doręczenia towarów są wymienione w interfejsie internetowym. Konkretny sposób dostawy towarów można wybrać w zamówieniu. Jeśli nie zostanie wybrany żaden sposób dostawy, może zostać określony przez nas.

4.2.          Jakie są koszty dostawy towarów?

Koszty dostawy towarów zależą zawsze od wielkości i charakteru towaru oraz od cennika wybranego przewoźnika. Aktualne koszty dostawy towarów są podane w interfejsie internetowym.

W zamówieniu zostanie zawsze podana ostateczna cena, która już obejmuje koszty wybranego sposobu dostawy.

4.3.          Kiedy dostarczymy Państwu towar?

Czas dostawy towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz od wybranego sposobu dostawy i płatności.

Towar znajdujący się w magazynie jest zwykle wysyłany natychmiast po przyjęciu zamówienia (przy wysyłce towaru za pobraniem) lub po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto (w przypadku zapłaty za towar przed jego wysłaniem).

Towar, którego nie ma w magazynie, zostanie przekazany przewoźnikowi tak szybko, jak to będzie możliwe. Orientacyjny czas wysyłki jest podany dla towarów w interfejsie internetowym. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować.

Czas dostawy produktów magazynowych wynosi zwykle 24 godziny w przypadku przesyłek ekspresowych, w przeciwnym razie 2-3 dni. Zwracamy jednak uwagę, że nie możemy wpływać na czas dostawy towarów przez przewoźników zewnętrznych. Wszelkie uwagi dotyczące terminów dostaw należy kierować bezpośrednio do przewoźnika.

 

Doręczenie towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi oznacza moment dostarczenia Państwu towarów. Jeśli bez powodu dojdzie do odmowy przyjęcia towaru, fakt ten nie jest uważany za niespełnienie przez nas obowiązku dostarczenia towaru, jak też nie jest uważany za odstąpienie od umowy przez Państwa.

4.4.          Jak postępować przy odbiorze towaru?

Podczas przyjmowania towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone. Jeśli Państwo zauważą wady, natychmiast należy poinformować o tym przewoźnika oraz nas. Jeśli dojdzie do odmowy przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie uważa się to za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia towaru.

Podpisując dowód dostawy (lub inny podobny dokument) potwierdzają Państwo, że opakowanie przesyłki nie było naruszone. W takim przypadku reklamacja towaru z powodu naruszenia opakowania przesyłki nie będzie już możliwa.

We chwili przejęcia towaru (lub we chwili, kiedy Państwo byli zobowiązani do przejęcia towaru, ale wbrew umowie tego nie zrobili), przechodzi na Państwa odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru.

4.5.          Co się stanie, jeśli nie dojdzie do odbioru towaru?

Jeśli było konieczne z powodów leżących na Państwa stronie towar wielokrotnie lub w sposób inny od uzgodnionego doręczać, zobowiązani są Państwo do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

 

W przypadku, gdy dojdzie do nieuzasadnionego nieprzyjęcia towarów, mamy prawo do pokrycia kosztów związanych z dostawą towarów i ich przechowywaniem oraz innych kosztów, które powstaną w związku z nieprzyjęciem towarów.

W takim przypadku mamy również prawo do odstąpienia od umowy.

 

5.       ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

5.1.          Kiedy będzie świadczona usługa serwisowa?

Jeśli są Państwo konsumentem, to mają prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W tym czasie usługa będzie świadczona tylko w przypadku jednoznacznego wyrażenia na to zgody.

 

Można również wyrazić zgodę, zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia. Jeśli Państwo wyrażą zgodę na świadczenie usług serwisowych przed upływem okresu dla odstąpienia od umowy, to utracą prawo do odstąpienia od umowy.

5.2.          W jaki sposób można nam wysłać część do naprawy?

Prowadzimy zbiór części do naprawy z całej Republiki Czeskiej, Słowacji i innych wybranych krajów. Za ten zbiór może być naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Jeśli zechcą Państwo dostarczyć część w inny sposób, można to zrobić bez obaw.

5.3.          Jak będzie wyglądać sama naprawa?

Po przyjęciu części wykonamy jej przegląd w celu sprawdzenia stopnia jej uszkodzenia. Na podstawie uzyskanych informacji określimy cenę i czas wykonania naprawy. Jeśli dane te różnią się od wstępnych danych podanych w zamówieniu, natychmiast poinformujemy o tym fakcie. Jeśli nie zgodzą się Państwo na zmianę któregoś z parametrów zamówienia, to mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

 

5.4.          Jak przebiega odbiór naprawionej części?

Po zakończeniu naprawy części skontaktujemy się z Państwem. Część zostanie wysłana w sposób wybrany w zamówieniu lub w inny uzgodniony.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w przypadku, gdy po zakończeniu naprawy nie zostanie zapłacona pełna kwota naprawy, będziemy uprawnieni do skorzystania z prawa zatrzymania części zgodnie z § 1395 i nast. kodeksu cywilnego. O zatrzymaniu powiadomimy przez e-mail. Nasza firma będzie miała prawo do zwrotu kosztów związanych z przechowywaniem zatrzymanej części.

 

6.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1.          Jak można odstąpić od umowy?

Od umowy kupna można odstąpić w ciągu 14 dni od daty przejęcia towaru; jeżeli dostawa została rozłożona na kilka części, to od daty otrzymania ostatniej dostawy.

Od umowy o świadczeniu usług serwisowych można odstąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków handlowych.

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy zalecamy wysłać na nasz adres korespondencyjny REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, lub e-mail info@remante.com. Do odstąpienia od umowy można użyć przykładowy formularz. Przyjęcie oznajmienia bezzwłocznie Państwu potwierdzimy. Formularz odstąpienia można pobrać tutaj.

Nie trzeba podawać konkretnego powodu odstąpienia od umowy.

6.2.          Jakie konsekwencje będzie miało odstąpienie od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa zostaje od razu anulowana i traktuje się ją jakby nie została zawarta.

6.3.          Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić m.in. od następujących umów:

-      o świadczeniu usług, jeżeli zostały one zrealizowane za Państwa uprzednią jednoznaczną zgodą przed upływem okresu dla odstąpienia od umowy, a o tej konsekwencji zostali Państwo jednocześnie poinformowani;

-      o dostawie towarów, które były naprawiane zgodnie z Państwa życzeniem lub dla Państwa samych;

-      o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej na Państwa żądanie w wyznaczonym miejscu.

6.4.        Specjalne postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy poza ramami prawnymi

Sprzedający (lub usługodawca) może w indywidualnych przypadkach i za obopólną zgodą, zaakceptować propozycję kupującego dotyczącą odstąpienia od umowy poza ramami prawnymi, tj. nawet, jeśli upłynął okres 14 dni lub zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie było możliwe odstąpienie od umowy.

Sprzedający (lub usługodawca), ze względu na koszty związane z naprawą towarów, czynnościami administracyjnymi, transportem, nabyciem towarów i innymi czynnościami, zastrzega sobie prawo do zaproponowania rozsądnej opłaty, którą kupujący korzystając z tej usługi zobowiązuje się zapłacić usługodawcy. Wysokość tej opłaty jest zawsze ustalana indywidualnie w zależności od danego przypadku.

Usługa ta, ponieważ wykracza poza prawo, jest więc przejawem dobrej woli sprzedającego (lub usługodawcy), i nie można do niej wysuwać żadnych roszczeń. Sprzedający (lub usługodawca) zastrzega sobie zatem prawo taką propozycję na odstąpienie od umowy przez kupującego odrzucić.

 

6.5.          W jaki sposób można nam zwrócić towar?

Towar należy nam zwrócić w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać na adres REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava. Towar nie należy wysyłać za pobraniem. Towar wysłany za pobraniem nie jesteśmy zobowiązani przejąć.

Zwracany towar musi być nieuszkodzony, nieużywany i niezanieczyszczony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

Do zwracanych towarów zalecamy dołączyć:

-      kopię dowodu dostawy i faktury, jeżeli dokumenty te zostały wystawione, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru;

-      pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub w inny sposób) oraz o wybranym sposobie zwrotu pieniędzy (przelew na konto, osobiste przejęcie gotówki albo przekaz pocztowy lub w inny sposób). W oświadczeniu należy podać adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.

Nieprzedłożenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów nie stoi na przeszkodzie pozytywnego rozwiązania Państwa odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami prawa.

6.6.          Co się stanie, jeśli zwrócone towary zostały uszkodzone?

Podczas wysyłki należy zapakować towar do odpowiedniego opakowania tak, aby uniknąć jego uszkodzenia lub zniszczenia. Za towary, które zostały w znacznym stopniu uszkodzone lub zniszczone podczas transportu z powodu użycia nieodpowiedniego opakowania, nie będzie możliwy zwrot ceny (ewentualnie jej części odpowiadającej powstałej szkodzie) oraz kosztów dostawy towarów.

Jeśli stwierdzimy, że zwrócony towar jest uszkodzony, używany, zanieczyszczony lub częściowo zużyty, przysługuje nam prawo do pokrycia przez Państwo szkody. Prawo do zapłaty powstałej szkody możemy jednostronnie odliczyć od Państwa roszczenia do zwrotu ceny i kosztów dostawy towarów tzn. otrzymają Państwo kwotę pomniejszoną o powstałą szkodę.

6.7.          Co zrobić, kiedy na urządzeniu została przeprowadzona część napraw?

Jeżeli wykonaliśmy już część usług serwisowych w momencie odstąpienia od umowy, jesteśmy uprawnieni do otrzymania proporcjonalnej części ceny naprawy odpowiadającej wielkości wykonanych napraw.

6.8.          Kiedy otrzymają Państwo zwrot swoich pieniędzy?

Wszystkie przyjęte środki pieniężne zwrócimy Państwu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Należy jednak przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy wcześniej niż nam Państwo zwrócą towar albo udowodnią, że towar został odesłany.

Oprócz zwrotu pieniędzy są również Państwo uprawnieni do zwrotu kosztów dostawy towaru do Państwa. Jeśli jednak został wybrany inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który oferujemy, zwrócimy Państwu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru.

Pieniądze zostaną zwrócone:

-       w taki sam sposób, w jaki je przyjęliśmy, lub

-      w sposób zgodny z żądaniem;

Oprócz wyżej podanych sposobów możemy także zwrócić pieniądze przesyłając je na podane konto bankowe lub na konto, z którego była zapłacona cena (jeśli nam w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy nie zostanie podane inne). Przyjmując niniejsze warunki handlowe wyrażana jest zgoda na wysłanie środków pieniężnych zgodnie z poprzednim zdaniem, pod warunkiem, że w ten sposób nie powstaną dla Państwa żadne dodatkowe koszty.

Koszty związane z wysyłką zwracanego towaru na nasz adres ponoszą Państwo, i to nawet w przypadku, kiedy towar ze względu na swój charakter nie będzie mógł być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

6.9.          Kiedy my możemy odstąpić od umowy?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

-      gdy z powodu błędu technicznego została w interfejsie internetowym podana jednoznacznie błędna cena towaru (artykuł 2.5 niniejszych warunków handlowych);

-      gdy towar z przyczyn obiektywnych (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, dostawca przestał dostarczać towary do Republiki Czeskiej, itp.) nie może być dostarczony na pierwotnych warunkach;

-      gdy wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych faktów, niezwłocznie poinformujemy o swoim odstąpieniu od umowy. Odstąpienie zaczyna obowiązywać z chwilą, gdy zostanie Państwu doręczone.

Jeśli doszło już z Państwa strony do zapłacenia całej lub częściowej ceny, to przyjętą kwotę zwrócimy bezgotówkowo Państwu na konto, które w tym celu zostanie nam podane albo z którego była dokonana płatność. Pieniądze zwrócimy w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy.

 

 1.        PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA

Państwa prawa z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2158 do 2174 kodeksu cywilnego).

Przy stosowaniu prawa z wadliwego wykonania będziemy postępować zgodnie z naszym Regulaminem reklamacyjnym. Przed wysłaniem reklamacji należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem reklamacyjnym, aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona jak najszybciej oraz zgodnie z Państwa życzeniem.

 

 1.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.          Jakie są uprawnienia do wykonywania naszej działalności i kto nas przy niej kontroluje?

Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży towarów i świadczenia usług na podstawie licencji handlowej (Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej). Nasza działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu.

Kontrolę działalności prowadzi w zakresie jej czynności określony urząd ds. działalności gospodarczej. Kontrolę przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wymogów technicznych towarów oraz bezpieczeństwa towarów prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/). Czeski Inspekcja Handlowa przeprowadza również kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Prawa konsumentów są również chronione przez ich różne stowarzyszenia oraz inne podmioty w celu ich ochrony.

8.2.          Jak rozstrzygamy reklamacje?

Ewentualne skargi rozwiązujemy za pośrednictwem swojego kontaktowego adresu e-mail. Można również skontaktować się z podmiotami, o których mowa w artykule 8.1. W odniesieniu do naszych klientów nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania.

8.3.          Co jeszcze Państwo powinni wiedzieć?

Przy zawieraniu umowy wykorzystywane są środki komunikacji na odległość (zwłaszcza Internet). Koszty poniesione w związku z korzystaniem ze środków komunikacji na odległość (w szczególności koszty internetowego połączenia albo rozmów telefonicznych) są pokrywane przez Państwa. Koszty te nie odbiegają od standardowej taryfy.

 

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy między stronami odbywa się w formie pisemnej, tj. poprzez wysłany e-mail, list polecony lub poprzez osobiste doręczenie. Wysyłać będziemy na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu albo na koncie użytkownika.

 

W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych jest nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne (lub takim się stanie), zostanie użyte zamiast niego takie postanowienie, które będzie jak najbardziej bliskie nieważnemu, bezskutecznemu czy niewykonalnemu postanowieniu. Nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiana lub uzupełnienie umowy (w tym warunków handlowych) są możliwe tylko w formie pisemnej.

 

 

 

Niniejsze warunki handlowe są ważne i obowiązują od 15 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

Ogólne warunki handlowe dla handlu hurtowego

 

Niniejsze ogólne warunki handlowe dla handlu hurtowego (dalej tylko „warunki handlowe“) odnoszą się do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego AutoNorma znajdującego się w interfejsie internetowym https://www.autonorma.cz/ (dalej tylko „interfejs internetowy“) między firmą

 

REMANTE GROUP s.r.o., siedzibą Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, REGON (IČ): 02617862, NIP (DIČ): CZ02617862 zapisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, Dział C, wpis 65075

Adres doręczenia: REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava

Numer telefonu: +420 731 447 502

Kontaktowy adres e-mail: info@autonorma.cz

jako sprzedającym (w przypadku umowy o świadczeniu usług też jako usługodawcą)

a osobą fizyczną lub prawną, która zawiera umowę w ramach własnej czynności handlowej, produkcyjnej lub podobnej, czy przy samodzielnym wykonywaniu swojego zawodu

jako kupującym (w przypadku umowy o świadczeniu usług też jako usługobiorcą)

 

oboje dalej też wspólnie jako „strony umowy“.

 

Niniejsze warunki handlowe, z wyjątkiem przepisów regulujących korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, będą miały także zastosowanie w przypadku umów zawieranych przy jednoczesnej obecności stron umowy.

 

 1.        Postanowienia wstępne

1.1.          Warunki handlowe określają i precyzują podstawowe prawa i obowiązki stron umowy przy zawieraniu umowy kupna, umowy o świadczeniu usług serwisowych czy innych umów tutaj wymienionych (dalej wspólnie tylko jako „umowa“) za pośrednictwem interfejsu internetowego.

1.2.          Na podstawie Umowy kupna sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar wymieniony w zamówieniu, a kupujący zobowiązuje się ten towar przejąć i zapłacić sprzedającemu cenę kupna podaną w zamówieniu. Towarem są w szczególności nowe czy regenerowane części do samochodów osobowych i ciężarowych, sprzętu rolniczego, leśnego i budowlanego oraz statków (dalej też tylko jako„części“).

1.3.          Na podstawie Umowy o świadczeniu usług serwisowych dostawca zobowiązuje się naprawić przesłaną przez odbiorcę część, a odbiorca zobowiązuje się naprawioną część przejąć i zapłacić cenę naprawy podaną w zamówieniu. Za naprawę części uważa się zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi czynność, za pomocą której usuwa się wady, następstwa uszkodzeń lub skutki zużycia części.

1.4.          Jeśli odbiorcy zależy na maksymalnie szybkim wykonaniu naprawy, może uzgodnić z dostawcą dokonanie zakupu w sposób wymienny. Ustalenie ceny odbywa się następnie zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi.

1.5.          Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą zostać wynegocjowane w umowie. Odmienne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Prawa i obowiązki stron umowy są zawsze regulowane przez te sformułowania warunków handlowych, za których obowiązywania powstały. W kwestiach tu nieuregulowanych stosunki stron umowy są regulowane przepisami prawa, w szczególności ustawą nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej tylko „kodeks cywilny“).

1.6.          Umowa i warunki handlowe są w języku czeskim. Umowa może zostać zawarta w języku czeskim, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny język.

1.7.          Niniejsze warunki handlowe dotyczą kupujących, którzy są przedsiębiorcami oraz osób prawnych. Do umów zawieranych z konsumentem nie stosuje się niniejszych warunków handlowych, lecz Ogólne warunki handlowe dla handlu detalicznego.

1.8.          Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami i wyraża na nie zgodę.

 

 1.        Zamówienie i zawarcie umowy

2.1.          Zamówienie towarów lub usług może być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego, przez telefon lub pocztę elektroniczną.

2.2.          Kupujący na żądanie sprzedającego jest zobowiązany do udowodnienia, że jest przedsiębiorcą wysyłając mu kopię licencji do prowadzenia działalności gospodarczej lub innego upoważnienia czy wyciągu z rejestru handlowego na e-mail kontaktowy sprzedającego.

2.3.          Sprzedający nie jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Niepotwierdzone zamówienie nie jest dla sprzedającego wiążące. Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji zamówienia w przypadku wątpliwości, co do autentyczności czy charakteru zamówienia. Niezweryfikowane zamówienie może zostać odrzucone przez sprzedającego.

2.4.          W ramach zamówienia można wybrać, czy sprzedający powinien odkupić używaną lub uszkodzoną część od kupującego. Za odbiór takiej części może zostać naliczona opłata zgodnie z cennikiem.

2.5.          Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia od sprzedającego. Przyjęcie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeśli do przyjęcia nie doszło, to umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy kupujący odbierze zamówiony towar albo gdy usługa zostanie dostarczona lub gdy kupujący zapłaci cenę za towary lub usługi (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

2.6.          Jeśli kupujący anuluje zamówienie, to sprzedający ma prawo do opłaty za anulowanie w wysokości 50% ceny towaru lub usługi. W przypadku anulowania zamówienia aż po wysłaniu towaru, kupujący może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wysyłką i zwrotem towaru.

 

 1.        Warunki dostawy

3.1.          Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar kupującemu w uzgodniony sposób, odpowiednio zapakowany i wyposażony w niezbędne dokumenty. Niezbędnymi dokumentami są w szczególności instrukcje obsługi, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do przejęcia i użytkowania towaru. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty są dostarczane w języku czeskim. Protokoły dokumentujące testowanie wyjściowe, kalibrację i inne czynności serwisowe mogą być w języku angielskim.

3.2.          Na podstawie porozumienia stron umowy sprzedający może zapewnić kupującemu transport i ubezpieczenie towaru na okres transportu. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa kupujący zgodnie z obowiązującą u przewoźnika taryfą. Za dostawę towaru kupującemu uważa się przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi. Z przekazaniem towaru przechodzi na kupującego niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru.

3.3.          Czas dostawy towaru zależy zawsze od jego dostępności oraz wybranego sposobu płatności i wysyłki.

3.4.          Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego towar będzie dostarczany wielokrotnie lub w sposób inny od uzgodnionego, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

3.5.          Po przejęciu towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru i do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika o ewentualnych wadach. Na temat wad zostanie spisany protokół. Jeśli protokół wad nie zostanie spisany, kupujący traci prawa płynące z uszkodzonego opakowania towaru.

3.6.          Po przejęciu towaru kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru, w szczególności do sprawdzenia ilości sztuk towarów i ich kompletności. W przypadku stwierdzenia niezgodności powinien o tym niezwłocznie powiadomić sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru. Kupujący jest zobowiązany w odpowiedni sposób udokumentować zidentyfikowane wady oraz przesłać dokumentację do sprzedającego wraz z powiadomieniem o wadzie.

 

 1.        Świadczenie usług serwisowych

4.1.      Po przejęciu części zostanie przeprowadzony przez dostawcę przegląd części w celu sprawdzenia stopnia jej uszkodzenia. Na podstawie uzyskanych informacji dostawca określi cenę i zakres czasowy naprawy. Jeśli dane te różnią się od wstępnych danych podanych w zamówieniu, odbiorca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. Jeśli odbiorca nie zgodzi się na zmianę któregoś z parametrów zamówienia, ma prawo odstąpić od umowy.

4.2.       O zakończeniu naprawy części odbiorca zostanie poinformowany. Część zostanie odbiorcy wysłana w taki sposób, który wybrał w zamówieniu, lub w inny sposób, który uzgodni z dostawcą. Dla wysyłki naprawionej części obowiązują postanowienia artykułu 3. niniejszych warunków handlowych.

4.3.       Jeśli w dniu ukończenia naprawy nie zostanie zapłacona pełna kwota naprawy, to dostawca będzie uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania części zgodnie z § 1395 i nast. kodeksu cywilnego. O zatrzymaniu odbiorca zostanie poinformowany e-mailem. W przypadku powstania prawa do zatrzymania, dostawca ma prawo do zwrotu kosztów związanych z przechowywaniem zatrzymanej części.

4.4.        W przypadku, gdy naprawa części wysłanej przez odbiorcę nie będzie możliwa, i odbiorca zostawi część u dostawcy, to między odbiorcą i dostawcą dochodzi w związku z tą częścią do zawarcia umowy darowizny. Jeśli odbiorca zażąda zwrotu części, dostawca wyśle mu ją na koszt odbiorcy.

4.5.        O wysyłkę części można zażądać najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia odbiorcy przez dostawcę, że dana część nie kwalifikuje się do naprawy. Po upływie miesiąca dostawca traktuje umowę darowizny jako zamkniętą.

 

 1.        Cena towarów i usług, warunki płatności

5.1.          W interfejsie internetowym są podane ceny towarów i usług. Z tych cen sprzedający jest uprawniony do udzielenia kupującemu zniżki, w szczególności w zależności od ilości zamawianych towarów lub usług lub w związku z wcześniejszymi zakupami kupującego.

5.2.           Ceny używanych części zależą od ich dostępności na rynkach światowych.

5.3.          W ramach zakupu w systemie wymiennym cena używanej części jest zastąpiona przez kaucję zwrotną. W przypadku, gdy odbiorca używaną lub uszkodzoną część wyśle dostawcy dopiero po wysłaniu nowej części, dostawca będzie żądać zapłaty zwrotnej kaucji, której wysokość zostanie określona w zamówieniu. Po zwrocie kaucji konieczne jest, aby uszkodzona lub używana część spełniała określone warunki, które umożliwiają jej dalszą naprawę. Oszacowanie możliwości naprawy i ocena używanej lub uszkodzonej części odbywa się zgodnie z Warunkami asortymentu dostawcy. Jeżeli przesłana część spełnia warunki dotyczące zwrotu kaucji, kaucja zostanie zwrócona odbiorcy w ciągu 14 dni. Jeżeli warunki dotyczące zwrotu kaucji nie są spełnione, kaucja jest doliczana do ceny nowej lub regenerowanej części i nie podlega zwrotowi. O tym fakcie odbiorca zostanie poinformowany.

5.4.          Jeśli odbiorca wyśle używaną lub uszkodzoną część wcześniej niż dostawca wyśle mu zamówioną część, to zwrotna kaucja nie jest pobierana.

5.5.          Dostawca ustala cenę usługi na podstawie opisu wady części, który otrzymał. Jeżeli taki opis jest niekompletny, nie odpowiada stanu rzeczy lub jeśli w czasie naprawy zostanie wykryta inna wada, dostawca ma prawo do zmiany ustalonej ceny. O ewentualnej zmianie ceny odbiorca zostanie poinformowany. Jeżeli nie zgadza się na taką zmianę, ma prawo do odstąpienia od umowy.

Kupujący ma możliwość zapłaty ceny towarów lub usług przede wszystkim:

Podstawową formą zapłaty jest płatność za pobraniem. Inne formy zapłaty są możliwe po wzajemnym uzgodnieniu.

Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty przed dostawą towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, faktura jest dołączana do towaru wraz z dowodem dostawy.

5.6.          Jedynym sposobem zapłaty zwrotnej kaucji jest bezgotówkowy przelew na konto kupującego lub na konto przez niego podane sprzedającemu w tym celu.

5.7.          W przypadku płatności bezgotówkowej cena powinna być zapłacona w terminie 14 dni od zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. Zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny towarów lub usług jest w przypadku płatności bezgotówkowej spełnione z chwilą, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

5.8.          Za niedotrzymanie terminu spłaty zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi mogą kupującemu zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 0,4 % z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Oprócz prawa do zapłaty odsetek umownych za zwłokę, sprzedający ma prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone mu przez nieterminową spłatę przez kupującego, i to w pełnej wysokości.

5.9.          W przypadku zwłoki kupującego z zapłatą ceny towarów lub usług, sprzedający jest również uprawniony do zawieszenia dalszych uzgodnionych dostaw towarów lub świadczonych usług do momentu zapłaty wszelkich należnych zobowiązań kupującego.

5.10.      Płatność towarów jest możliwa w koronach czeskich (CZK), euro (EUR), ewentualnie dolarach amerykańskich (USD).

5.11.      Kupujący nabywa prawo własności do towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru (w tym koszty pakowania i dostawy), ale nie wcześniej, zanim towar przejmie.

 

 1.        Odstąpienie od umowy

6.1.          Do czasu przejęcia towaru przez kupującego sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kiedykolwiek. W takim przypadku sprzedający zwraca kupującemu cenę zakupu (lub cenę usług) bezgotówkowo na podane mu w tym celu przez kupującego konto lub konto, z którego pochodziły środki przeznaczone na zapłatę ceny zakupu (jeśli kupujący nie wskazał sprzedającemu w ciągu 5 dni od dnia od odstąpienia żadne inne konto). Formularz odstąpienia można pobrać tutaj.

6.2.          Sprzedający (lub usługodawca) może w indywidualnych przypadkach i po wzajemnym uzgodnieniu zastosować się do propozycji kupującego dotyczącej odstąpienia od umowy poza punktem 6.1. Ta usługa nie podlega żadnym roszczeniom, a sprzedający (lub usługodawca) zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej propozycji odstąpienia od umowy ze strony kupującego.

Sprzedający (lub usługodawca), ze względu na koszty związane z naprawą towarów, czynnościami administracyjnymi, transportem, nabyciem towarów i innymi czynnościami, zastrzega sobie prawo do zaproponowania rozsądnej opłaty, którą kupujący korzystając z tej usługi zobowiązuje się zapłacić usługodawcy. Wysokość tej opłaty jest zawsze ustalana indywidualnie w zależności od danego przypadku.

6.3.          Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli kupujący opóźni się z zapłatą ceny towarów lub usług więcej niż 4 tygodnie.

6.4.          Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, jeśli sprzedający opóźni się z dostawą towaru więcej niż 4 tygodnie od uzgodnionej daty dostawy.

6.5.         Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna za towar, który został dostarczony prawidłowo, w terminie i bez wad. Kupujący nie jest również uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczeniu usług.

6.6.          Inne przypadki odstąpienia od umowy są regulowane przez niniejsze warunki handlowe.

6.7.          Odstąpienie od umowy musi być dokonane pisemnie, a w przypadku umów uzgodnionych drogą elektroniczną również elektronicznie. Odstąpienie od umowy jest ważne z chwilą doręczenia oznajmienia o odstąpieniu drugiej stronie umowy.

6.8.          Jeżeli wspólnie z towarem czy usługą został przekazany podarunek, to umowa darowizny przestaje wraz z odstąpieniem od umowy którejkolwiek ze stron umowy obowiązywać, a kupujący odeśle ten podarunek wraz ze zwracanym towarem.

 

 1.        Prawa wadliwego wykonania

7.1. Aby towar mógł podlegać procedurze reklamacyjnej, musi spełniać Warunki przyjęcia starych części „WPSC”, które są dostępne w CDB lub na stronie internetowej sprzedającego. Taki towar nie może mieć naruszone plomby gwarancyjne, musi być kompletny i nierozebrany, a jego części nie mogą być uszkodzone mechanicznie. Jeśli te warunki nie będą spełnione lub reklamacja zostanie podana po upływie okresu gwarancji, to zostanie odrzucona przez sprzedającego jako bezpodstawna.

7.2.          W przypadku zastosowania reklamacji kupujący zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu wraz z reklamowanym towarem wypełniony kompletnie formularz reklamacyjny, dostępny na interfejsie CDB lub na stronie internetowej sprzedającego. Jeżeli formularz reklamacyjny nie zostanie przekazany sprzedającemu w ciągu 3 dni od doręczenia towaru, sprzedający ma prawo odrzucić reklamację jako bezpodstawną.

7.3.          Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie reklamowanego towaru w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia towaru podczas transportu.

 

 1.        Ochrona tajemnicy handlowej i polityki handlowej sprzedającego

8.1.          Podczas uzgadniania umowy i w czasie jej wykonywania, kupującemu mogą zostać przekazane informacje, które są traktowane za poufne lub których poufność wypływa ze względu na ich charakter. Kupujący zobowiązuje się te informacje przede wszystkim:

8.2.         Ponadto kupujący zobowiązuje się, że nie będzie bez zgody sprzedającego sporządzać kopii dokumentów przekazanych mu przez sprzedającego.

 

 1.        Postanowienia końcowe

9.1.          Jeżeli stosunek związany z korzystaniem z interfejsu internetowego lub stosunek prawny ustanowiony przez umowę zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony umowy zgadzają się, że stosunek podlega prawu czeskiemu. Umowa ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie tu stosowana.

9.2.         W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych jest nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, lub takim się stanie, zostanie użyte zamiast niego takie postanowienie, które będzie jak najbardziej bliskie nieważnemu, bezskutecznemu czy niewykonalnemu postanowieniu. Nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiana lub uzupełnienie umowy lub warunków handlowych są możliwe tylko w formie pisemnej.

 

 Niniejsze warunki handlowe są ważne i obowiązują od 15 czerwca 2015 r.