Regenerowane części samochodowe bezpośrednio ze źródła
search basket 0

0 zł

Nie masz żadnych produktów w koszyku

REMANTE GROUP s.r.o.

z siedzibą w

Na starém břehu 2756/7,
746 01 Opava,

Republika Czeska

ID: 02617862,

Numer VAT: CZ02617862

 

wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, pozycja 65075

Adres dostawy: REMANTE GROUP s.r.o., Sadová 189/44, 746 01 Opava

Numer telefonu: +48 782 246 351

E-mail kontaktowy: info@autonorma.pl

 

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy dokonują Państwo zakupów, czy rejestrują się w interfejsie internetowym, muszą Państwo przestrzegać następujących zasad, które definiują i określają warunki korzystania ze wszystkich elementów funkcjonalnych interfejsu internetowego.

 

1. Rejestracja w interfejsie internetowym
Użytkownik może zarejestrować się w interfejsie internetowym za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w interfejsie internetowym. Aby się zarejestrować, musisz podać swój kontaktowy adres e-mail, a następnie postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Rejestracja spowoduje utworzenie konta użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do konta użytkownika, należy podać adres e-mail i hasło. Prosimy o zachowanie poufności danych dostępu do konta użytkownika. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika przez osoby trzecie.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Możemy zlikwidować konto, które zostało utworzone przy użyciu fałszywych lub niekompletnych informacji bez zwrotu pieniędzy.

Jeśli zmienisz swoje dane, zalecamy natychmiastową zmianę na swoim koncie użytkownika.

W szczególności poprzez swoje konto użytkownika mogą Państwo zamawiać towary, śledzić zamówienia i zarządzać swoim kontem użytkownika. Wszystkie inne funkcje konta użytkownika są zawsze wymienione w interfejsie sieciowym. 

Należy pamiętać, że jesteśmy uprawnieni do usunięcia konta użytkownika bez zwrotu kosztów, jeśli za pośrednictwem konta dojdzie do naruszenia dobrych obyczajów, obowiązującego prawa lub niniejszych warunków użytkowania.  

 

1.1 Polityka prywatności
Użytkownik przekazuje nam niektóre swoje dane osobowe podczas składania zamówienia lub rejestracji w interfejsie internetowym. Ponadto inne dane, do których mamy dostęp, są gromadzone, przechowywane i przetwarzane podczas korzystania przez Państwa z interfejsu internetowego. Wprowadzając swoje dane osobowe i korzystając z interfejsu internetowego, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w zakresie i w celach określonych poniżej, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych działamy zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej "ustawą o ochronie danych osobowych"), z późniejszymi zmianami.

2.1 Czym są dane osobowe i inne dane?

Dane osobowe to te dane, które dobrowolnie nam Państwo przekazują w związku z realizacją zamówienia lub rejestracją. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować konkretną osobę. Dane osobowe obejmują m.in. imię i nazwisko, zdjęcie, datę urodzenia, adres e-mail oraz adres domowy lub numer telefonu.

Inne informacje, które zbieramy automatycznie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Interfejsu Internetowego obejmują Twój adres IP, typ przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego, czas i liczbę wejść do Interfejsu Internetowego, informacje zbierane przez pliki cookie i inne podobne informacje. Należy pamiętać, że możemy zbierać te dodatkowe informacje nawet bez rejestracji i niezależnie od tego, czy dokonałeś zakupu za pośrednictwem interfejsu internetowego, czy też nie.

2.2 Jak korzystamy z danych osobowych i innych?

Używamy danych osobowych i innych danych przede wszystkim po to, aby umożliwić Ci dostęp do Twojego konta i ułatwić korzystanie z interfejsu WWW.

Dane te wykorzystujemy również do komunikacji z użytkownikiem w zakresie zarządzania jego kontem oraz do wspierania użytkowników. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy jakości naszych usług, w tym do wykorzystania narzędzi analitycznych do analizy zachowań użytkowników na interfejsie internetowym.

Dane te mogą być wykorzystywane do celów biznesowych i marketingowych, tj. do prowadzenia bazy danych użytkowników interfejsu internetowego oraz do oferowania towarów i usług, przez czas nieokreślony. Składając zamówienie lub rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem dowolnych środków elektronicznych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i poczty elektronicznej dla celów marketingu bezpośredniego, wysyłając wiadomość e-mail na nasz kontaktowy adres e-mail.


2.3 Jak zarządzamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Nasza firma jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i jest zarejestrowana w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem 59036.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych i innych danych możemy powierzyć podmiotowi zewnętrznemu.

Zgromadzone dane osobowe i inne dane są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe przetwarzane są w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

2.4 Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym innym osobom. Wyjątkiem są przewoźnicy zewnętrzni i osoby zaangażowane w dostawę towarów lub świadczenie usług. Państwa dane osobowe są przekazywane tym osobom w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towaru lub świadczenia usługi.

2.5 Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych (informacji o celu przetwarzania, informacji o źródłach danych oraz informacji o odbiorcy). Na życzenie klienta bez zbędnej zwłoki udzielimy mu tych informacji. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania danych osobowych oraz inne prawa związane z tymi danymi.

Na Państwa pisemną prośbę usuniemy Państwa dane osobowe z naszej bazy danych.

Jeśli uważasz, że nasza firma lub podmiot przetwarzający dane przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz:

- Zapytaj nas lub procesor o wyjaśnienie;

- poprosić nas lub podmiot przetwarzający o naprawienie sytuacji. Może to obejmować blokowanie, poprawianie, uzupełnianie lub niszczenie Państwa danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Jeżeli jednak nie są Państwo zadowoleni z przetwarzania danych, mają Państwo prawo zwrócić się do właściwych organów, w szczególności do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla prawa do złożenia skargi bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możemy pobrać uzasadnioną opłatę za dostarczenie Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, która nie może przekraczać kosztów dostarczenia informacji.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz) nadzoruje ochronę danych osobowych.

Siedziba naszej firmy oraz wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe znajduje się w Republice Czeskiej.

 

3. Google Analytics i pliki cookie
Interfejs internetowy korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. ("Google").

3.1 Co to jest Google Analytics?

Google Analytics używa "cookies", które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze każdej osoby odwiedzającej Interfejs Internetowy, które umożliwiają analizę korzystania z Interfejsu Internetowego.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z interfejsu internetowego przez użytkownika oraz sporządzania raportów na temat aktywności użytkowników i ogólnego korzystania z Internetu. Google może również ujawnić te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP podmiotu z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Korzystając z interfejsu internetowego, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

3.2 Czy można zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze?

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia plików cookie, użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji interfejsu internetowego.

 

4. Ochrona praw autorskich
Zawartość stron internetowych hostowanych w interfejsie internetowym (tekst, zdjęcia, obrazy, loga, itp.), w tym oprogramowanie interfejsu internetowego oraz niniejsze warunki, jest chroniona naszymi prawami autorskimi i może być chroniona innymi prawami innych podmiotów. Nie wolno modyfikować, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać lub wykorzystywać treści w jakimkolwiek celu bez zgody naszej firmy lub właściciela praw autorskich. W szczególności zabroniony jest bezpłatny lub płatny dostęp do zdjęć i tekstów umieszczonych na interfejsie internetowym.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i przedsiębiorstw mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. 


4.1 Jakie działania podejmiemy w przypadku naruszenia praw autorskich?

W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu, będziemy postępować zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.

W szczególności nasza firma jako właściciel praw autorskich ma prawo do żądania zaprzestania naruszania naszych praw autorskich oraz żądania wycofania nieuprawnionych kopii chronionych treści.


Ponadto mamy prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania za wyrządzone szkody.

5. Inne relacje związane z korzystaniem z interfejsu sieciowego
5.1 Należy pamiętać, że klikając na niektóre linki w interfejsie internetowym, użytkownik może opuścić interfejs internetowy i zostać przekierowany na strony internetowe osób trzecich.

5.2 Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w interfejs internetowy lub z jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego nie wolno używać mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie, tj. w szczególności zakłócić działanie systemu lub spowodować jego nieuzasadnione obciążenie, a także nie wolno podejmować żadnych działań, które umożliwiłyby Państwu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione wykorzystanie oprogramowania lub innych elementów składających się na interfejs internetowy lub wykorzystanie interfejsu internetowego lub jakiejkolwiek jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub intencją.

5.3 Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego dostępu do Interfejsu Internetowego ani integralności i bezpieczeństwa Interfejsu Internetowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w trakcie uzyskiwania dostępu i korzystania z interfejsu internetowego, w tym szkody spowodowane pobieraniem danych umieszczonych w interfejsie internetowym, szkody spowodowane przerwami w świadczeniu usług, awariami interfejsu internetowego, wirusami komputerowymi, szkodami spowodowanymi utratą danych, zyskiem lub nieuprawnionym dostępem do transmisji i danych.

5.4 Jeśli zaangażujesz się w jakiekolwiek nielegalne lub nieetyczne zachowanie podczas korzystania z Interfejsu Internetowego, będziemy uprawnieni do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania Ci dostępu do Interfejsu Internetowego bez żadnej rekompensaty. W takim przypadku, Użytkownik powinien w pełni zrekompensować naszej Firmie wszelkie szkody, które zostały udowodnione jako spowodowane przez jego postępowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

 

Niniejsze warunki użytkowania są ważne i obowiązują od 15 czerwca 2015 r.